Civil

Entre altres actuacions destaquen:

 • Assessorament en la conveniència de constituir  societats civils i, en el seu cas,   redacció d’estatuts.
 • Redacció de contractes de préstec  entre particulars.
 • Redacció de contractes de donació  entre particulars.
 • Reclamacions  de compliment de contractes entre particulars.
 • Assessorament en contractes d’arres, de compromís de compra i de compravenda d’habitatges i locals, béns immobles, vehicles, etc.
 • Contractes de “leasing”, permuta, dipòsit.
 • Assessorament en contractes d’assegurança.
 • Assessorament en la constitució de crèdits hipotecaris.
 • Constitució i redempció de censos.
 • Delimitació i fitació  de finques.
 • Divisió de coses o  patrimonis  comunes.
 • Assessorament en drets del consumidor en conflictes sorgits amb entitats financeres (SWAPS, clàusules terra i demés productes financers).

Comments are closed.